ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.eladokiadohajok.hu

Hatályba lépés ideje: 2020.04.02.

 

Általános Szerződési Feltételek (Ászf), hirdetési szabályzat, az eladokiadohajok.hu látogatói és hirdetői számára.

A jelen szabályzat a Varga Ákos e.v. (székhely: 1203 Budapest, Téglagyártó u. 13/B. IV.13., adószám: 64290247-1-43 (továbbiakban: Szolgáltató, üzemeltető) által üzemeltetett www.eladokiadohajok.hu címen elérhető honlap hirdetői, vásárlói és látogatói (továbbiakban: Felhasználó) részére az alábbiakban részletezett adatbázis fenntartási és frissítési, hirdetési szolgáltatásokat valamint webshopon keresztüli termék értékesítést nyújtja a jelen általános Felhasználási Feltételek szerint.

 

Felhasználó a www.eladokiadohajok.hu weboldalra történő belépésével (beleértve valamennyi aloldalt is), ráutaló magatartással elfogadja a felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben weboldalunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel,  Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, illetve egyedi igényét szeretné felénk jelezni felveheti a kapcsolatot velünk az alábbi elérhetőségeken:

 

Név: Varga Ákos e.v.

Székhely: 1203 Budapest, Téglagyártó u. 13/B. IV.13.

Levelezési cím: 1203 Budapest, Téglagyártó u. 13/B. IV.13.

E-mail: iinfo@eladokiadohajok.hu

Telefon: +36-30/236-0465

Honlap: https://www.eladokiadohajok.hu
Bankszámlaszám: 1210 0011 1001 3742 0000 0000
Adatvédelmi nyilvántartási szám: Folyamatban

 

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Intrex-Hosting Kft.

8000 Székesfehérvár, Nyitrai u 49./4.

Telefon: +36 1 987 6859

Fax: +36 1 5100 125

E-mail: info@intrex.hu

 

 

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró természetes személy

Felhasználó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a weboldal és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: weboldalunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Weboldal: weboldal, melyen a szerződéskötés megvalósul

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja Vállalkozásunk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

 

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

Felhasználási feltételek:

 • A honlapon megjelenő, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott és általa feltöltött tartalomért Szolgáltató nem vállal felelősséget, azonban fenntartja magának a jogot, hogy törölje a nem elfogadható tartalmú információt. Nem elfogadható tartalmú információnak minősül különösen, így a hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:
 • www.eladokiadohajok.hu oldaláról kimutató internetes link (kivéve: fizetett hivatkozás);
 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • Szolgáltató megítélése szerint sértheti a Szolgáltató, illetve üzleti partnerei vagy az eladokiadohajok.hu szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
 • spam hirdetésnek minősül;
 • jogosulatlanul vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat;
 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik;
 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
 • dohányáru reklám;
 • mindegy egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

 

Felhasználó teljes körű (anyagi, erkölcsi és büntetőjogi) felelősséget vállal jelen pont megszegése miatt Szolgáltatóval szemben támasztott követelések esetén.

 • A www.eladokiadohajok.hu weboldal meghatározott szolgáltatásainak eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció módjáról és az általa igénybe vehető szolgáltatásokról a Felhasználók a www.eladokiadohajok.hu megfelelő oldalain tájékozódhatnak.
 • A regisztráció elvégzésével a Felhasználó hozzájárul, hogy a regisztráció és a felhasználás során megadott adatai statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan megjelenjenek a Szolgáltató által készített statisztikákban, elemzésekben, felhasználói listákban. Ezeket a dokumentumokat a Szolgáltató jogosult üzleti tevékenysége során felhasználni, partnereinek átadni. A www.eladokiadohajok.hu weboldal “Adatvédelmi alapelvek” elnevezésű dokumentumában meghatározott hírlevelek igénylése esetén felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a hírlevelek megküldésére vonatkozó adatokat összesített és feldolgozott, személyre nem visszabontható, egyedi személyi azonosítókhoz nem kapcsolható formában partnereinek átadja. Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
 • A Felhasználó jogosult a regisztráció visszavonására, törlésére. Ehhez a Szolgáltatóhoz eljuttatott írásbeli kérelemre van szükség, amit megtehet e-mailben a felhasználónevének és jelszavának megadása mellett. A Szolgáltató a kérelem beérkezését követően azonnal törli a Felhasználó regisztrációját (adatait, feltöltött hirdetéseit) a rendszerből.
 • Felhasználó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során birtokába jutó adatokkal nem él vissza, azokat kizárólag jogszerűen használja fel. A Felhasználó köteles az eladokiadohajok.hu szolgáltatásait előírásszerűen használni, ellenkező esetben Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Felhasználó felelősséggel tartozik. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi, az ezzel összefüggésben megvalósuló jogosulatlan használatból eredő károkért, valamint az Adatbázis tartalmának jogosulatlan használata általi megváltoztatásáért felel.
 • A Felhasználó által megadott adatoknak pontosnak és érvényesnek kell lenniük, az ezért való felelősséget minden tekintetben a Felhasználó viseli. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat nem ellenőrzi, nem vállal semmilyen felelősséget az adatok érvényességét és pontosságát illetően. Amennyiben a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre a Szolgáltató önhibáján kívül bármilyen okból nem képes hírlevelet kézbesíteni (hibás e-mail cím, megtelt postafiók), a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a regisztrált felhasználók közül törölni. A Szolgáltató nem köteles az előzőek szerinti hibás e-mail címet újabb regisztráció során elfogadni.
 • A Felhasználó a Szolgáltató által biztosított, jelszóval védett internetes adminisztrátor felület használatával maga tölti fel és módosítja hirdetéseit. Szolgáltató a hirdetés adatainak módosítása, illetve törlése során eltávolított tartalmat nem őrzi meg.
 • A feladott hirdetéshez csatolt képeken nem szerepelhet:
 • keret
 • logó, vízjel
 • email cím
 • weboldal cím
 • semmilyen reklámnak minősülő grafikai elem
 • politikai, vallási jel vagy szimbólum
 • a látogatókat megtévesztő jelölés
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető reklám
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törli:
 • az ismételt apróhirdetéseket
 • a nem konkrét eladó-, kiadó hajóra, rovatnak megfelelő termékre, hanem általában egy cégre, akciókra, kapcsolódó szolgáltatásra hívja fel a figyelmet (kivétel fizetett hirdetések)
 • a sorozatosan törölt, majd feladott hirdetéseket
 • az azonos hirdetőhöz létrehozott különböző felhasználókat
 • A Felhasználó köteles a már aktualitását vesztett hirdetést az eladokiadohajok.hu adatbázisából kitörölni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a hirdetést előzetes figyelmeztetés nélkül a rendszerből kitörölni.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.eladokiadohajok.hu weboldal (illetve annak valamennyi, a Szolgáltató által valamely módszer vagy rendszer szerint elrendezett tartalmi eleme) szerzői jogi védelemben részesülő gyűjteményes műnek minősülő adatbázis. A szerzői jogi védelem kiterjed a gyűjteményes mű egészére és annak elemeire (grafika, animáció, layout, interaktivitás, design, rendszerterv, programozás, adatstruktúra stb.) Az Adatbázis szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató.
 • A Felhasználó jogosult a weboldalon található tartalomhoz való hozzáférésre, ezen tartalom letöltésére, a letöltött tartalomnak az Internet-hozzáféréshez használt számítógép merevlemezén való rögzítésére, többszörözésére, kinyomtatására. Felhasználó különösen nem jogosult a tartalom terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében sem anélkül, különösen tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a www.eladokiadohajok.hu weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A www.eladokiadohajok.hu weboldalról híreket, értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
 • A www.eladokiadohajok.hu weboldalon elérhető, illetve onnan letölthető tartalom szerzői joga a Szolgáltató, illetve szerződéses partnerei tulajdona, így a tartalom bármilyen felhasználása csak a jelen Felhasználói feltételek szerint történhet.
 • A www.eladokiadohajok.hu weboldalon található, a Szolgáltató és a www.eladokiadohajok.hu nevéhez és arculatához tartozó, szerzői jog által védett bármilyen írásos, állókép, mozgókép, szoftver vagy egyéb anyagokat kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni, elektronikusan közzétenni, másolni, illetve egyéb helyen, bármilyen formában felhasználni.
 • A www.eladokiadohajok.hu weboldalon található dokumentumok, adatok, információk, ábrák, grafikák, képek stb. (továbbiakban: tartalom) között előfordulhatnak technikai pontatlanságok, hibák, ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a www.eladokiadohajok.hu weboldalon megjelentetett tartalom bármilyen célra való alkalmasságát illetően. A Szolgáltató a weblapon minden tartalmat a “jelen állapotában”, minden szavatosság nélkül helyez el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A tartalom használatából származó minden kockázat a Felhasználót terheli. A Szolgáltató és/vagy szerződéses partnerei nem vállalnak felelősséget a www.eladokiadohajok.hu weboldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért, a Felhasználót érő, a tartalom használatából származó semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzlet menet megszakadásával, vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat), még akkor sem, ha a Szolgáltatót előzetesen értesítették ilyen károk lehetőségéről.
 • A Szolgáltató a www.eladokiadohajok.hu honlapon ingyenes hirdetési helyet biztosít a Felhasználó részére a Szolgáltató által üzemeltetett www.eladokiadohajok.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A hirdetés megjelenítését a www.eladokiadohajok.hu megfelelő hirdetési rovatában 60 napon keresztül folyamatosan biztosítja. A 60 nap leteltével a rendszer – e-mail értesítés mellett – az adott hirdetést automatikusan törli, amennyiben a felhasználó azt nem hosszabbítja meg. A részletes feltételeket a Felhasználó megtalálhatja a www.eladokiadohajok.hu oldalon.
 • Teljes mértékben Felhasználó felelőssége, hogy a www.eladokiadohajok.hu weboldalon található tartalom pontosságát, megbízhatóságát, hibamentességét ellenőrizze.
 • Szolgáltató jogosult a www.eladokiadohajok.hu honlapra feltöltött Felhasználót, illetve cégét bemutató, illetve a hirdetési oldalakon egyéb hirdetések (pl. bannerek, linkek, logok stb.) megjelenítésére.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció és a www.eladokiadohajok.hu weboldal további felhasználása/látogatása során megadott személyes adatait jogosult kezelni és feldolgozni a weboldal “Adatvédelmi alapelvek” elnevezésű dokumentumában foglaltaknak megfelelően. Az adatkezeléshez és feldolgozáshoz való hozzájárulás a Felhasználó részéről megadottnak tekintendő a felhasználó által a regisztráció során, vagy később bármikor megadott személyes és szervezetekre vonatkozó adatokra, amennyiben a Felhasználó a regisztrációt elvégzi. A regisztráció elvégzésével Felhasználó elismeri, hogy a jelen általános Felhasználói Feltételeket és a www.eladokiadohajok.hu weboldalon található Adatvédelmi Alapelvek elnevezésű dokumentumban foglalt feltételeket megismerte, azokat elfogadja és magára nézve mindenben kötelező érvényűnek tekinti.
 • Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Felhasználó által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért. Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a szolgáltatás problémamentes üzemeltetéséért, azonban felelősséget nem vállal a szolgáltatás szüneteléséből adódó károkért.
 • A szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, akár előzetes értesítés nélkül is, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.
 • Vis Maior: Amennyiben Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására üzemkörén kívül álló elháríthatatlan külső ok – így különösen: háborús vagy terrorcselekmények, sztrájkok, elemi csapások, villámcsapás, árvíz – miatt nem képes, az esetben a szolgáltatás szünetel. Ebben az esetben a Felhasználót ért esetleges hátrányok következményei szempontjából a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.eladokiadohajok.hu weboldal tartalmát, struktúráját, felépítését illetve minden egyéb elemét bármikor módosítsa.
 • A szerzői és szomszédos jogok harmadik fél általi megsértéséért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A www.eladokiadohajok.hu weboldal felhasználói feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a Szolgáltató és/vagy a jogsérelmet szenvedő fél jogosult haladéktalanul megtenni a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményezni, és megfelelő esetben megindítani az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást. Bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tenni, egyéb esetben értesíteni az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködni.
 • A jelen jogi feltételekben és a felhasználói feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően a hatályos magyar jog előírásai alkalmazandóak. Minden esetben, ha a feltételek bármelyike valamilyen oknál fogva semmisnek vagy érvénytelennek minősül, azok helyébe az alkalmazandó jogszabálynak megfelelő és a hatálytalan rendelkezéssel kiváltani kívánt joghatás szempontjából legmegfelelőbb rendelkezés lép, nem érintve a többi feltétel érvényességét.
 • Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket illetve az Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor megváltoztassa. A módosított Felhasználási Feltételek esetén Szolgáltató az erre vonatkozó tájékoztatást annak hatályba lépését megelőző 5 napon belül a Honlapon közzéteszi. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Jelen áFF visszavonásig érvényes.

 

Árak:

Az árak forintban értendők. Vállalkozásunk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Vállalkozásunk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

 • E-mail cím: info@hu
 • Telefonszám: +36 30 2360 465

 

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Vállalkozásunkkal panaszát. A panasz vonatkozhat a Vállalkozásunk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Vállalkozásunk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Vállalkozásunk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt Vállalkozásunk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Vállalkozásunk álláspontját köteles megindokolni. Vállalkozásunk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Vállalkozásunk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
 • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Vállalkozásunk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Vállalkozásunk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Vállalkozásunk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha Vállalkozásunk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Vállalkozásunkkal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Vállalkozásunk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Vállalkozásunk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Vállalkozásunk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72 507-154

Fax: 06-72 507-152

E-mail cím: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

Fax: 06-76 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66 324-976

Fax: 06-66 324-976

E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870

Fax: 06-46 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1 488-2131

Fax: 06-1 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62 554-250/118

Fax: 06-62 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22 510-310

Fax: 06-22 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96 520-217

Fax: 06-96 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52 500-710

Fax: 06-52 500-720

E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36 429-612

Fax: 06-36 323-615

E-mail cím: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

Fax: 06-56 510-628

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34 513-027

Fax: 06-34 316-259

E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32 520-860

Fax: 06-32 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefonszám: 06-1 269-0703

Fax: 06-1 474-7921

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82 501-026

Fax: 06-82 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42 311-544

Fax: 06-42 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74 411-661

Fax: 06-74 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94 312-356

Fax: 06-94 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88 429-008

Fax: 06-88 412-150

E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92 550-513

Fax: 06-92 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos Varga Ákos E.V. írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

 

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Vállalkozásunknak a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

 

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.

 

Termékek tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt.

 

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Vállalkozásunk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Vállalkozásunk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

 

Eljárás Hibás ár esetén:

Vállalkozásunk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft
 • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Vállalkozásunk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

 

Webshopunk használata:

Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban szereplő termékek. A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére kattintva találja. Webshopunkban kulcsszó alapján történő keresésre is van lehetőség. Akciós termékeinknél feltüntetésre kerül az akció kezdete és lejárata, illetve a „készlet erejéig” jelzés.

Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám beállításával, ezt követően) a kosár gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik.

Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megrendelni, a Megrendelés gombra történő kattintással, az oldalra belépve, amennyiben nincsen még regisztrációja, abban az esetben a regisztráció létrehozásával van lehetősége rendelése leadására. Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név, cím, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó. A regisztráció sikerességéről e-mailben küldünk megerősítést.

A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért, köteles Vállalkozásunknak tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre.

A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat, a ceruza ikonra kattintva van mód rá.

 

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Vállalkozásunk részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

 

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Megrendelő a webshopban található termékek(k) gyártásával bízza meg az Eladót. A Szerződés a Megrendelő interneten adott megbízásának, az Eladó által e-mailen történő visszaigazolásával jön létre.

Vállalkozásunk a megrendelés elkészültéről, szállításáról a rendeléskor megadott e-mail címre értesítést küld.

Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

Vállalkozásunk egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

A megrendelés leadására kizárólag a www.eladokiadohajok.hu internetes oldalon van lehetőség. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 16 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a rendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

 

Fizetési módok:

 

Banki átutalás:

A fizetés történhet banki átutalással. Az eladokiadohajok.hu weboldalon leadott rendelés összegét a honlapon, ill. a megrendelőlapon található bankszámlaszámra való átutalással (Gránitbank: 1210 0011 1001 3742 0000 0000), egyenlítheti ki. Miután utalása beérkezett, átadjuk csomagját a futárszolgálatnak kiszállítás céljából.

 

PayPal:

A fizetés történhet PayPalon keresztül. PayPal útján történő fizetés esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, , ahol vagy belépés vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetést. A fizetés a megrendelés véglegesítését követően rögtön kell hogy megtörténjen. A PayPal egy nemzetközi elektronikus kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet bankszámláról tölthetünk fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A bank és a PayPal tranzakciós oldalain történtekért a Szolgáltató felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a bank kezeli.

 

Átvételi módok:

A küldemények kézbesítése, szállítása MPL-el történik. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a info@eladokiadohajok.hu e-mail címen.

 

MPL Futárszolgálat:

A csomagok kiszállítását az MPL futárszolgálat végzi. A rendelés visszaigazoláson értesítjük a várható szállítás napjáról, ami általában 1-2 munkanap. Amikor a megrendelését átadtuk a futárszolgálatnak kézbesítésre, értesítést küldünk Önnek e-mailben.

 

Teljesítési határidő:

A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 2-6 munkanap. Az ezen határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben.

 

Jogfenntartás és kikötés:

Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszajött hozzánk, Vállalkozásunk abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre megfizetésre kerül.

Vállalkozásunk visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk a termék vételárának sikeres kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Ha a termék árát nem egyenlítette ki teljes mértékben, Vállalkozásunk felhívja a Fogyasztó figyelmét a vételár kiegészítésére.

Az egyedi szöveggel megrendelt matrica szövegéért minden felelősség a Megrendelőt terheli, a helyesírási hibákért, elírásokért a Vállalkozó felelősséget nem vállal. A Megrendelő kérhet előzetesen látványtervet a termékről, annak egyedi mintájáról, melynek díját a Vállalkozó részére előre utalással szükséges kifizetni. Ennek díjáról e-mailben tájékoztatójuk a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő nem kér előzetesen látványtervet, úgy a minta felirata, grafikája, elrendezése, sorrendje a Vállalkozó által legjobbnak ítélt módon készül el. A termék elkészülte után utólagos módosításokra lehetőség nincs, reklamációt nem fogadunk el. (45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szabályozása értelmében: Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyennek minősül, ha kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra. (pl.: ajándéktárgyak, a vásárló által biztosított fotókkal, képpel és szöveggel ellátva stb.)

A felhasználó köteles mentesíteni Vállalkozót a fent említett jogsérelmekből származó összes követelés alól és megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.

 

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

 

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is.

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

 

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

 

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Vállalkozásunk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

 

Vállalkozásunk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

 

Vállalkozásunk visszatérítési kötelezettsége:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Vállalkozásunk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

Vállalkozásunk visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Vállalkozásunk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Vállalkozásunk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Vállalkozásunkat nem terheli felelősség.

 

Többletköltségek:

Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Vállalkozásunk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.

 

Visszatartási jog:

Vállalkozásunk visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

 

Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

 

Termék visszaszolgáltatása:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Vállalkozásunk által a termék átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket Vállalkozásunk címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Vállalkozásunk számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 

Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • Alkoholtartalmú ital esetén, melynek valós értéke Vállalkozásunk által nem befolyásolhatóan, piaci áringadozásoktól függ és amely áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor megállapodtak, de a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor
 • Vállalkozásunk által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges pénzpiaci áringadozástól függő termék vagy szolgáltatás esetén
 • Hírlap, folyóirat, időszaki lap esetén, az előfizetéses szerződések kivételével
 • Jellegénél fogva átadás után elválaszthatatlanul más termékkel vegyülő termék esetén
 • Lakáscélú szolgáltatás kivételével, szállásnyújtásra irányuló szerződés, személygépjármű-kölcsönzés, fuvarozás, étkeztetés, szabadidős tevékenységhez kötődő szolgáltatásra irányuló szerződés esetén, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot/határidőt szabtak meg
 • Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, számítógépes szoftver adásvétele esetén, ha az átadás után a Fogyasztó a csomagolást felbontotta
 • Nem előre gyártott termék esetén, amit a Fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére gyártottak, illetve olyan termék esetén, amit a Fogyasztó személyére szabtak
 • Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha Vállalkozásunk a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott, hogy tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát
 • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetén
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetén
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítése után, ha Vállalkozásunk a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti
 • Vállalkozási szerződés esetén, melyben Vállalkozásunk a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási/karbantartási munkák elvégzése céljából
 • Zárt csomagolású termék esetén, mely egészségvédelmi vagy higiéniai okok miatt az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

Kellékszavatosság:

 

Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?

Ön Vállalkozásunk hibás teljesítése esetén Vállalkozásunkkal szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy Vállalkozásunk számára aránytalan többletköltséggel járna.

Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Vállalkozásunk adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

Ha a Fogyasztó és Vállalkozásunk közti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő nem köthető ki.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön Vállalkozásunkkal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékekre eltérő szabályok vonatkoznak a szavatosság és jótállás tekintetében. Használt termék esetén is létezik hibás teljesítés, de figyelembe kell venni azon körülményeket, melyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás következtében egyes hibák jelentkezése egyre gyakoribbá válik. A Vásárló csak olyan hiányosságok esetén érvényesítheti szavatossági jogát, melyek a használtságból eredő hibákon felüliek és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és a hibáról tájékoztatták vásárláskor a Fogyasztót, Vállalkozásunkat ez esetben felelősség nem terheli.

 

Termékszavatosság:

 

Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

 

Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
 • A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
 • A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba

A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.